Câu hỏi:

04/11/2020 100

Có 35 viên bi chia đều 5 bạn. Mỗi bạn được số viên bi là:

Trả lời:

Mỗi bạn được số viên bi là:

35 : 5 = 7 (viên bi)

Đáp số: 7 viên bi

Đáp án cần chọn là C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 3 ?

Xem đáp án » 04/11/2020 92

Câu 2:

Cho biểu thức 55 : 5 + 87

Giá trị của biểu thức là:

Xem đáp án » 04/11/2020 91

Câu 3:

Phép chia nào sau đây có giá trị bằng 4 x 2

Xem đáp án » 04/11/2020 90

Câu 4:

Bác Lan nuôi 54 con thỏ. Bán đã bán được 9  con. Số thỏ còn lại bác nhốt vào năm chuồng, mỗi chuồng có số thỏ bằng nhau. Số con thỏ ở mỗi chuồng là:

Xem đáp án » 04/11/2020 90

Câu 5:

Tích vào ô trống Đúng hoặc Sai cho mỗi nhận xét sau:

a, Thương của 40 và 5 là 8

b, Hiệu của 40 và 5 là 8

Xem đáp án » 04/11/2020 82

Bình luận


Bình luận