Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Bảng chia 5

  • 847 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

25 : 5 = 5

5 : 5 = 1

Số cần điền vào ô trống lần lượt là 5 và 1


Câu 3:

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 3 ?

Xem đáp án

10 : 5 = 2

20 : 5 = 4

15 : 5 = 3

30 : 5 = 6

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Có 35 viên bi chia đều 5 bạn. Mỗi bạn được số viên bi là:

Xem đáp án

Mỗi bạn được số viên bi là:

35 : 5 = 7 (viên bi)

Đáp số: 7 viên bi

Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Phép chia nào sau đây có giá trị bằng 4 x 2

Xem đáp án

4 x 2 = 8

A. 30 : 5 = 6

B. 35 : 5 = 7

C. 40 : 5 = 8

D. 45 : 5 = 9

Đáp án cần chọn là C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận