Câu hỏi:

12/12/2020 1,015

Biện pháp nào dưới đây giúp tăng năng suất cây trồng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn d. Tất cả các phương án còn lại đều đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

B. Tự luận

Trình bày con đường hô hấp ở thực vật.

Xem đáp án » 12/12/2020 5,984

Câu 2:

Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp không bao gồm chất nào sau đây?

Xem đáp án » 12/12/2020 3,650

Câu 3:

Vì sao thoát hơi nước qua mặt dưới của lá thường mạnh hơn so với mặt trên của lá?

Xem đáp án » 12/12/2020 2,677

Câu 4:

Bón thúc là kiểu bón phân?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,281

Câu 5:

Loại ion khoáng nào dưới đây tham gia cấu thành nên phân tử diệp lục?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,140

Câu 6:

Trên con đường vận chuyển nước và ion khoáng từ đất vào rễ thì đi đến bộ phận nào, chúng buộc phải chuyển sang con đường tế bào chất?

Xem đáp án » 12/12/2020 942

Bình luận


Bình luận