Câu hỏi:

12/12/2020 5,978

B. Tự luận

Trình bày con đường hô hấp ở thực vật.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hô hấp ở thực vật được phân chia làm 2 hình thức, đó là phân giải kị khí và phân giải hiếu khí.

A. Phân giải kị khí

- Phân giải kị khí ở thực vật có thể xảy ra khi rễ cây bị ngập úng hoặc khi hạt ngâm trong nước hoặc cây thiếu ôxi.

- Phân giải kị khí bao gồm 2 giai đoạn, đó là đường phân và lên men. Trong đó, đường phân xảy ra ở tế bào chất và có bản chất là quá trình phân giải glucôzơ thành axit piruvic (mỗi phân tử glucôzơ qua đường phân tạo 2 axit piruvic, 2 ATP). Axit piruvic trải qua quá trình lên men sẽ tạo ra rượu êtilic kèm CO2 hoặc axit lactic.

B. Phân giải hiếu khí:

- Phân giải hiếu khí bao gồm 2 giai đoạn, đó là đường phân và hô hấp hiếu khí.

- Hô hấp hiếu khí gồm hai giai đoạn, đó là chu trình Crep và chuỗi chuyền êlectron trong hô hấp.

- Chu trình Crep diễn ra ở chất nền của ti thể và sử dụng nguồn nguyên liệu là axit piruvic (sản phẩm của đường phân), ôxi (lấy từ môi trường ngoài) và tại đây, nhờ một loạt các phản ứng chuyển hóa mà axit piruvic được ôxi hóa hoàn toàn.

- Chuỗi chuyền êlectron diễn ra ở màng trong của ti thể. Tại đây, hiđrô được tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep sẽ được chuyển tiếp qua chuỗi chuyền êlectron. Kết quả là từ 2 phân tử axit piruvic được tạo ra qua đường phân, qua hô hấp hiếu khí sẽ giải phóng 6 CO2, 6 H2O và tích lũy được 36 ATP.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp không bao gồm chất nào sau đây?

Xem đáp án » 12/12/2020 3,631

Câu 2:

Vì sao thoát hơi nước qua mặt dưới của lá thường mạnh hơn so với mặt trên của lá?

Xem đáp án » 12/12/2020 2,664

Câu 3:

Bón thúc là kiểu bón phân?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,268

Câu 4:

Loại ion khoáng nào dưới đây tham gia cấu thành nên phân tử diệp lục?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,135

Câu 5:

Biện pháp nào dưới đây giúp tăng năng suất cây trồng?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,010

Câu 6:

Trên con đường vận chuyển nước và ion khoáng từ đất vào rễ thì đi đến bộ phận nào, chúng buộc phải chuyển sang con đường tế bào chất?

Xem đáp án » 12/12/2020 936

Bình luận


Bình luận