Câu hỏi:

12/12/2020 2,674

Vì sao thoát hơi nước qua mặt dưới của lá thường mạnh hơn so với mặt trên của lá?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn c. Vì khí khổng thường phân bố chủ yếu ở mặt dưới của lá 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

B. Tự luận

Trình bày con đường hô hấp ở thực vật.

Xem đáp án » 12/12/2020 5,982

Câu 2:

Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp không bao gồm chất nào sau đây?

Xem đáp án » 12/12/2020 3,641

Câu 3:

Bón thúc là kiểu bón phân?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,278

Câu 4:

Loại ion khoáng nào dưới đây tham gia cấu thành nên phân tử diệp lục?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,138

Câu 5:

Biện pháp nào dưới đây giúp tăng năng suất cây trồng?

Xem đáp án » 12/12/2020 1,012

Câu 6:

Trên con đường vận chuyển nước và ion khoáng từ đất vào rễ thì đi đến bộ phận nào, chúng buộc phải chuyển sang con đường tế bào chất?

Xem đáp án » 12/12/2020 939

Bình luận


Bình luận