Câu hỏi:

16/12/2020 240

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4.

(2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4.

(3) Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư.

(4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2.

(5) Sục H2S và dung dịch Ca(OH)2 dư.

(6) Nhỏ từ từ dung dịch K2CO3 vào dung dịch FeCl3.

(7) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

(8) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

Số thí nghiệm tạo ra kết tủa là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương trình điện li nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 16/12/2020 2,722

Câu 2:

Dung dịch X gồm 0,15 mol K+; 0,3 mol Mg2+; 0,25 mol Na+; a mol Cl- và b mol SO42-. Cô cạn dung dịch X thu được 61,8 gam muối khan. Giá trị của b là

Xem đáp án » 16/12/2020 1,434

Câu 3:

Có 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42-. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí. Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 43 gam kết tủa. Lấy 200 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 8,96 lít khí NH3. Các phản ứng hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc. Tổng khối lượng muối có trong 300 ml dung dịch X là

Xem đáp án » 16/12/2020 1,247

Câu 4:

Một dung dịch có chứa các ion: NH4+ (0,1 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), và CO32- (x mol). Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 16/12/2020 1,011

Câu 5:

Cho các dung dịch có cùng nồng độ 0,01M: Ba(OH)2 (1); H2SO4 (2); NaOH (3); Na2SO4 (4). Thứ tự giảm dần giá trị pH của các dung dịch đó là

Xem đáp án » 16/12/2020 660

Câu 6:

Cho 2 phương trình ion rút gọn:

(1) M2+ + X  M + X2+;

(2) M + 2X3+  M2+ +2X2+.

Nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 16/12/2020 598

Câu 7:

Quỳ tím hóa đỏ khi cho vào dung dịch có pH nào sau đây?

Xem đáp án » 16/12/2020 542

Bình luận


Bình luận