Câu hỏi:

30/12/2020 3,389

Khi nói về đột biến gen, điều nào dưới đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích : Đa số là có hại cho cơ thể sinh vật (vì nó phá vỡ mối quan hệ hài hòa giữa các gen trong kiểu gen và giữa kiểu gen với môi trường đã được chọn lọc tự nhiên sàng lọc, tích lũy qua thời gian dài)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một gen có 120 chu kỳ xoắn. Số lượng nuclêôtit loại A bằng một nửa số lượng nuclêôtit loại G. Hãy tính số liên kết H giữa các đơn phân trong gen.

Xem đáp án » 30/12/2020 3,645

Câu 2:

 Sự kết hợp giữa hai giao tử (n + 1) và (n – 1) có thể cho hợp tử có bộ NST dạng nào sau đây?

Xem đáp án » 30/12/2020 2,615

Câu 3:

Trường hợp nào dưới đây là phản xạ có điều kiện?

Xem đáp án » 30/12/2020 2,266

Câu 4:

Vì sao nói quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc bán bảo toàn?

Xem đáp án » 30/12/2020 2,239

Câu 5:

 Cho phép lai: P: AaBb x AaBB. Xác suất bắt gặp kiểu gen AABb ở đời con là bao nhiêu?

Xem đáp án » 30/12/2020 2,030

Câu 6:

Ở một dòng thuần của một loài thực vật có bộ NST 2n = 20 phát sinh thể đột biến dị bội (2n +1). Hỏi dòng thuần này có thể có tối đa bao nhiêu thể dị bội (2n + 1)?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,669

Bình luận


Bình luận