Câu hỏi:

30/12/2020 2,476

 Sự kết hợp giữa hai giao tử (n + 1) và (n – 1) có thể cho hợp tử có bộ NST dạng nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Giải thích : (2n+1 – 1) hoặc (2n) (bộ NST dạng (2n + 1 – 1) trong trường hợp NST thừa và thiếu của hai bên giao tử thuộc 2 cặp NST khác nhau; bộ NST dạng (2n) trong trường hợp NST thừa và thiếu của 2 bên giao tử cùng thuộc một cặp NST)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một gen có 120 chu kỳ xoắn. Số lượng nuclêôtit loại A bằng một nửa số lượng nuclêôtit loại G. Hãy tính số liên kết H giữa các đơn phân trong gen.

Xem đáp án » 30/12/2020 3,495

Câu 2:

Khi nói về đột biến gen, điều nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án » 30/12/2020 3,297

Câu 3:

Trường hợp nào dưới đây là phản xạ có điều kiện?

Xem đáp án » 30/12/2020 2,191

Câu 4:

Vì sao nói quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc bán bảo toàn?

Xem đáp án » 30/12/2020 2,146

Câu 5:

 Cho phép lai: P: AaBb x AaBB. Xác suất bắt gặp kiểu gen AABb ở đời con là bao nhiêu?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,928

Câu 6:

Ở một dòng thuần của một loài thực vật có bộ NST 2n = 20 phát sinh thể đột biến dị bội (2n +1). Hỏi dòng thuần này có thể có tối đa bao nhiêu thể dị bội (2n + 1)?

Xem đáp án » 30/12/2020 1,594

Bình luận


Bình luận