Câu hỏi:

30/12/2020 155

Nêu các tính chất vật lý của nước?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nước là chất lỏng, không màu (tuy nhiên lớp nước dày thì có màu xanh da trời), không mùi, không vị, sôi ở 100oC (dưới áp suất khí quyển là 760 mmHg), hóa rắn 0oC thành nước đá và tuyết. Nước hòa tan được nhiều chất rắn (đường, muối …), lỏng (cồn, axit…), khí (amoniac, hiđro clorua …)

Khối lượng riêng của nước ở 4°C là: 1 g/ml (hoặc 1 kg/lít).

Nêu các tính chất vật lý của nước

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng phân hủy là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 240

Câu 2:

Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất là như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 234

Câu 3:

Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 214

Câu 4:

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí như thế nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án » 30/12/2020 212

Câu 5:

Axit là gì? Phân loại axit?

Xem đáp án » 30/12/2020 197

Câu 6:

Nêu các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước?

Xem đáp án » 30/12/2020 193

Câu 7:

Phản ứng thế là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 192

Bình luận


Bình luận