Câu hỏi:

30/12/2020 199

Axit là gì? Phân loại axit?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

-Axit là hợp chất mà phân tử gồm có 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit.

Công thức chung: HnA.

Trong đó: - H: là nguyên tử hiđro, n là số nguyên tử H.

- A: là gốc axit (A có thể là 1 nguyên tử hay một nhóm nguyên tử).

- Phân loại axit:

Dựa vào công thức hóa học axit được phân thành hai loại:

+ Axit không có oxi: HCl, H2S, HBr, ....

+ Axit có oxi: H2SO4, HNO3, H3PO4, ...

Dựa vào tính chất hóa học axit được phân thành hai loại:

+ Axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4

+ Axit yếu: H2CO3; H2SO3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng phân hủy là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 242

Câu 2:

Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất là như thế nào?

Xem đáp án » 30/12/2020 235

Câu 3:

Chất khử là gì? Chất oxi hóa là gì?

Xem đáp án » 30/12/2020 215

Câu 4:

Trong thí nghiệm sự phân hủy nước bằng dòng điện, những khí nào được sinh ra? Tỷ lệ thể tích giữa các khí như thế nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

Xem đáp án » 30/12/2020 212

Câu 5:

Nêu các biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước?

Xem đáp án » 30/12/2020 194

Câu 6:

Phản ứng thế là gì? Ví dụ minh họa.

Xem đáp án » 30/12/2020 193

Bình luận


Bình luận