Câu hỏi:

01/01/2021 1,338

Một NST có trình tự gen là: MNPQRST. Sau đột biến, NST có trình tự gen: MNPQNPQRST. Hỏi dạng đột biến nào đã xảy ra?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích : Lặp đoạn NST (lặp đoạn NPQ)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói về thường biến, nhận định nào dưới đây là sai?

Xem đáp án » 01/01/2021 942

Câu 2:

Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 01/01/2021 864

Câu 3:

Trong nguyên phân, ở giai đoạn nào các NST co xoắn cực đại và xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc?

Xem đáp án » 01/01/2021 692

Câu 4:

Một tế bào sinh tinh mang kiểu gen AB/ab Dd khi giảm phân có hoán vị gen sẽ cho tối đa mấy loại tinh trùng?

Xem đáp án » 01/01/2021 691

Câu 5:

Phép lai nào dưới đây chắc chắn thu được đời con đồng tính?

Xem đáp án » 01/01/2021 675

Câu 6:

Trong quần xã, loài đặc trưng là

Xem đáp án » 01/01/2021 618

Bình luận


Bình luận