Câu hỏi:

01/01/2021 936

Khi nói về thường biến, nhận định nào dưới đây là sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Giải thích : Vô hướng, không thể dự đoán (đó là những biến đổi tương ứng với môi trường nên dựa vào sự thay đổi của môi trường có thể dự đoán trước hướng và quy mô của thường biến)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một NST có trình tự gen là: MNPQRST. Sau đột biến, NST có trình tự gen: MNPQNPQRST. Hỏi dạng đột biến nào đã xảy ra?

Xem đáp án » 01/01/2021 1,334

Câu 2:

Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ?

Xem đáp án » 01/01/2021 861

Câu 3:

Trong nguyên phân, ở giai đoạn nào các NST co xoắn cực đại và xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc?

Xem đáp án » 01/01/2021 690

Câu 4:

Một tế bào sinh tinh mang kiểu gen AB/ab Dd khi giảm phân có hoán vị gen sẽ cho tối đa mấy loại tinh trùng?

Xem đáp án » 01/01/2021 683

Câu 5:

Phép lai nào dưới đây chắc chắn thu được đời con đồng tính?

Xem đáp án » 01/01/2021 674

Câu 6:

Trong quần xã, loài đặc trưng là

Xem đáp án » 01/01/2021 617

Bình luận


Bình luận