Câu hỏi:

03/01/2021 893

Một tế bào người đang ở kì đầu của giảm phân 2. Không xét đến trường hợp đột biến, hỏi tế bào này chứa bao nhiêu crômatit?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích : Người có bộ NST 2n = 46. Tế bào ở kì đầu của giảm phân 2 chứa n NST ở trạng thái kép (mỗi NST gồm 2 crômatit đính nhau ở tâm động) nên số crômatit đếm được là: 2.23 = 46.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một gen có số nuclêôtit loại A gấp đôi số nuclêôtit loại X. Tổng số liên kết H của gen là 3500, hãy tính tổng số nuclêôtit của gen.

Xem đáp án » 03/01/2021 907

Câu 2:

Sự rối loạn phân ly ở tất cả các NST trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội có thể làm phát sinh

Xem đáp án » 03/01/2021 743

Câu 3:

 Voọc Cát Bà là loài chỉ sống ở đảo Cát Bà. Đây được xem là

Xem đáp án » 03/01/2021 627

Câu 4:

Sinh vật nào dưới đây có thể đứng sau voi trong một chuỗi thức ăn?

Xem đáp án » 03/01/2021 602

Câu 5:

Ở đại não, vùng thị giác nằm ở thùy nào?

Xem đáp án » 03/01/2021 573

Câu 6:

Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của người bị Đao có bao nhiêu NST?

Xem đáp án » 03/01/2021 571

Bình luận


Bình luận