Câu hỏi:

03/01/2021 571

Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của người bị Đao có bao nhiêu NST?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích : bệnh Đao phát sinh do cặp NST thứ 21 thừa ra một chiếc (2n +1). Vậy trong mỗi tế bào sinh dưỡng của người bị Đao mang 46 + 1 = 47 NST

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một gen có số nuclêôtit loại A gấp đôi số nuclêôtit loại X. Tổng số liên kết H của gen là 3500, hãy tính tổng số nuclêôtit của gen.

Xem đáp án » 03/01/2021 907

Câu 2:

Một tế bào người đang ở kì đầu của giảm phân 2. Không xét đến trường hợp đột biến, hỏi tế bào này chứa bao nhiêu crômatit?

Xem đáp án » 03/01/2021 892

Câu 3:

Sự rối loạn phân ly ở tất cả các NST trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội có thể làm phát sinh

Xem đáp án » 03/01/2021 743

Câu 4:

 Voọc Cát Bà là loài chỉ sống ở đảo Cát Bà. Đây được xem là

Xem đáp án » 03/01/2021 627

Câu 5:

Sinh vật nào dưới đây có thể đứng sau voi trong một chuỗi thức ăn?

Xem đáp án » 03/01/2021 602

Câu 6:

Ở đại não, vùng thị giác nằm ở thùy nào?

Xem đáp án » 03/01/2021 573

Bình luận


Bình luận