Câu hỏi:

10/01/2021 1,911

Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta hiện nay?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các loại cây công nghiệp lâu năm như cao su, hồ tiêu, điều được trồng nhiều ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án » 10/01/2021 12,456

Câu 2:

Cho biểu đồ về dân số nước ta phân theo thành thị và nông thôn

Đề thi vào lớp 10 môn Địa Lí năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 10)

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 10/01/2021 2,752

Câu 3:

Cho biểu đồ:

Đề thi vào lớp 10 môn Địa Lí năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 10)

LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở NƯỚC TA

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh?

Xem đáp án » 10/01/2021 1,926

Câu 4:

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY (Đơn vị: Nghìn ha)

Nhóm cây / Năm

1990

2000

2010

2017

Cây lương thực

6474,6

8399,1

8615,9

8992,3

Cây công nghiệp

1199,3

2229,4

2808,1

2844,6

Cây rau đậu, cây ăn quả, cây khác

1366,1

2015,8

2637,1

2967,2

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê 2018)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng nhất với tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây trong giai đoạn 1990 - 2017?

Xem đáp án » 10/01/2021 1,869

Câu 5:

Nguyên nhân chủ yếu khiến tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn cao là do

Xem đáp án » 10/01/2021 1,806

Câu 6:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất?

Xem đáp án » 10/01/2021 1,691

Bình luận


Bình luận