Câu hỏi:

03/11/2019 4,076

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

A. sai vì thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 

B. sai vì Supephotphat đơn gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4

D. sai vì Phân lân cung cấp photpho cho cây trồng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn NH3trong O2 khi không có mặt chất xúc tác thu được sản phẩm gồm

Xem đáp án » 03/11/2019 28,978

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

(1). Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm của kali trong phân.

(2). Phân lân có hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2).

(3). Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và đolomit.

(4). Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm cho đất chua.

(5). Thành phần chính của phân lân nung chảy là hỗn hợp photphat và silicat của canxi và magie.

(6). Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

(7). Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat và ion amoni

(8). Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

Số phát biểu đúng

Xem đáp án » 03/11/2019 7,819

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem đáp án » 01/11/2019 7,299

Câu 4:

Thành phần chính của phân hỗn hợp nitrophotka là

Xem đáp án » 03/11/2019 6,733

Câu 5:

Hợp chất nào sau đây dùng làm phân đạm?

Xem đáp án » 03/11/2019 6,082

Câu 6:

Chất nào sau đây phản ứng với oxi ở điều kiện thường?

Xem đáp án » 03/11/2019 4,812

Bình luận


Bình luận