Câu hỏi:

06/04/2021 566

Trong số những chất sau : H2S; FeCl3; Cl2; CO2; Ba(OH)có bao nhiêu chất khi tan trong nước là chất điện li?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cl2; CO2 tan trong nước tạo thành HCl, HClO và H2CO3 là chất điện li nhưng không phải là Cl2 và CO2 ban đầu do đó không phải là chất điện li.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đối với dung dịch axit yếu HNO2 0,01M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 06/04/2021 11,517

Câu 2:

Hòa tan 14,2 gam Na2SO4 trong nước thu được dung dịch A chứa số mol ion SO42- là:

Xem đáp án » 06/04/2021 8,863

Câu 3:

Dung dịch amoniac trong nước có chứa các ion nào sau đây (bỏ qua sự phân li của nước) :

Xem đáp án » 06/04/2021 7,419

Câu 4:

Cho 2 dung dịch axit là HNO3 và HClO có cùng nồng độ. Vậy sự so sánh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 06/04/2021 6,585

Câu 5:

Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

Xem đáp án » 06/04/2021 3,620

Câu 6:

Nồng độ mol của cation và anion trong dung dịch Ba(NO3)2 0,02 M là:

Xem đáp án » 06/04/2021 3,553

Câu 7:

Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất ?

Xem đáp án » 06/04/2021 2,953

Bình luận


Bình luận