Câu hỏi:

07/04/2021 193

Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH dư, rồi thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Do KOH dư => kết tủa Zn(OH)2, Al(OH)3 tan hết

Cu(OH)2 tạo phức với dung dịch NH3 => chất rắn chỉ còn Fe(OH)3

Đáp án cần chọn là: A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)

Xem đáp án » 07/04/2021 21,239

Câu 2:

Các muối nào sau đây nhiệt phân cho sản phẩm khí NH3?

Xem đáp án » 07/04/2021 6,677

Câu 3:

Thêm NH3 đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol FeCl3 ; 0,2 mol CuCl2. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là

Xem đáp án » 07/04/2021 3,150

Câu 4:

Cho dung dịch NH4NO3 tác dụng với dung dịch bazơ của kim loại thu được 4,48 lít khí (đktc) và 26,1 gam muối. Kim loại đó là

Xem đáp án » 07/04/2021 1,849

Câu 5:

Cho 100 ml NaOH 2M phản ứng hết với dung dịch NH4Cl dư thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 07/04/2021 1,034

Câu 6:

Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch chứa FeCl3, CuCl2, AlCl3, ZnSO4, MgCl2 thu được kết tủa Y. Thành phần của Y gồm

Xem đáp án » 07/04/2021 754

Câu 7:

Nhận biết dung dịch AlCl3  ZnCl2 người ta dùng hóa chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 07/04/2021 753

Bình luận


Bình luận