Câu hỏi:

07/04/2021 752

Nhận biết dung dịch AlCl3  ZnCl2 người ta dùng hóa chất nào sau đây ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để nhận biết AlCl3  ZnCl2, người ta dùng dung dịch NH3 dư

AlCl3 tạo kết tủa và không tan trong NH3  còn ZnCl2 tạo kết tủa sau đó tan.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)

Xem đáp án » 07/04/2021 21,224

Câu 2:

Các muối nào sau đây nhiệt phân cho sản phẩm khí NH3?

Xem đáp án » 07/04/2021 6,677

Câu 3:

Thêm NH3 đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol FeCl3 ; 0,2 mol CuCl2. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là

Xem đáp án » 07/04/2021 3,149

Câu 4:

Cho dung dịch NH4NO3 tác dụng với dung dịch bazơ của kim loại thu được 4,48 lít khí (đktc) và 26,1 gam muối. Kim loại đó là

Xem đáp án » 07/04/2021 1,844

Câu 5:

Cho 100 ml NaOH 2M phản ứng hết với dung dịch NH4Cl dư thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 07/04/2021 1,033

Câu 6:

Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch chứa FeCl3, CuCl2, AlCl3, ZnSO4, MgCl2 thu được kết tủa Y. Thành phần của Y gồm

Xem đáp án » 07/04/2021 754

Bình luận


Bình luận