Câu hỏi:

08/04/2021 1,835

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chỉ có Cu phản ứng với HNO3 sinh ra khí.

Áp dụng định luật bảo toàn electron 

Quá trình oxi hóa                                 Quá trình khử

Cu   →  Cu­­2+     +   2 e                          N­+5     +   1 e  →  N+4

0.1        →            0.2 mol                                    0.2 →  0.2 mol 

Sử dụng định luật bảo toàn e ta có:

ne cho = ne nhận => nNO2 = ne nhận = 0,2 mol

=> V = 4,48 lít

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho a gam Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thì thu được 0,896 lít hỗn hợp khí X, gồm N2O và NO ở đktc, tỷ khối của X so với hiđro bằng 18,5. Tìm giá trị của a

Xem đáp án » 08/04/2021 15,971

Câu 2:

Tìm phản ứng nhiệt phân sai:

Xem đáp án » 08/04/2021 8,232

Câu 3:

Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác của N+5). Khối lượng muối trong dung dịch là

Xem đáp án » 08/04/2021 1,301

Câu 4:

Hoà tan đến phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 đặc nóng dư. Thể tích NO2 bay ra (ở đktc, biết rằng N+4 là sản phẩm khử duy nhất của N+5) là

Xem đáp án » 08/04/2021 1,175

Câu 5:

Hoà tan hết hỗn hợp X gồm Zn và ZnO trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy không có khí bay ra và trong dung dịch chứa 113,4 gam Zn(NO3)2 và 8 gam NH4NO3. Phần trăm khối lượng Zn trong X là

Xem đáp án » 08/04/2021 1,053

Câu 6:

Những kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội

Xem đáp án » 08/04/2021 954

Bình luận


Bình luận