Câu hỏi:

08/04/2021 11,116

Chất nào dưới đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl vừa phản ứng được với dung dịch NaOH?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Chất vừa phản ứng được với dung dịch HCl vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là NaHCO3.

Phương trình hóa học:

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O

NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối nào sau đây là muối trung hòa?

Xem đáp án » 08/04/2021 19,219

Câu 2:

Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với  dung dịch NaOH vừa tác dụng với dd HCl?

Xem đáp án » 08/04/2021 8,686

Câu 3:

Trong các hidroxit sau đây: (I) Al(OH)3; (II) Ca(OH)2; (III) NaOH; (IV) Zn(OH)2. Những hidroxit nào là chất lưỡng tính?

Xem đáp án » 08/04/2021 830

Câu 4:

Dung dịch nào sau đây làm quì tím chuyển sang màu đỏ?

Xem đáp án » 08/04/2021 587

Câu 5:

Cho dãy các oxit: MgO, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit lưỡng tính trong dãy (theo Bronsted) là:

Xem đáp án » 08/04/2021 398

Câu 6:

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất có tính lưỡng tính là

Xem đáp án » 08/04/2021 356

Bình luận


Bình luận