Câu hỏi:

08/04/2021 1,937

Thực hiện các thí nghiệm sau:

 (a) Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch FeCl2.

 (b) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch BaCl2.

 (c) Cho dung dịch Na2S vào dung dịch Fe2(SO4)3.

 (d) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4])

 (e) Cho kim loại Zn vào lượng dư dung dịch FeCl3.

 (f) Sục khí SO2 vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2.

 Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(a) Ba(OH)2 + FeCl2 → BaCl2 + Fe(OH)2

(b) 2KHSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl + K2SO4

(c) 3Na2S + Fe2(SO4)3 + 6H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3H2S↑ + 3Na­2SO4

(d) CO2 + NaAlO2 + 2H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3

(e) Zn + 2FeCl3 dư → ZnCl2 + 2FeCl2

(f) SO2 + Ca(OH)2 dư → CaSO3↓ + H2O

=> có 5 thí nghiệm thu được kết tủa (trừ e)

Đáp án cần chọn là: B

Chú ý

Muối Fe2S3; Al2S3, Fe2(CO3)3; Al2(CO3)3 không bền bị thủy phân trong nước tạo ra hidroxit và khí tương ứng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy chất nào sau đây có môi trường bazơ  (pH>7) ?

Xem đáp án » 08/04/2021 11,282

Câu 2:

Cho các phản ứng:

(1)  Fe  +  2HCl →   FeCl2  +  H2

(2)  2NaOH + (NH4)2SO4  → Na2SO4  + 2NH3  + 2H2O

(3)  BaCl2  + Na2CO3 →  BaCO3  + 2NaCl

(4)  2NH3  + 2H2O + FeSO4 →  Fe(OH)2  + (NH4)2SO4

Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là

Xem đáp án » 08/04/2021 5,502

Câu 3:

Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 và đun sôi, sau đó làm nguội, thêm vào một ít phenolphtalein, dung dịch thu được có màu

Xem đáp án » 08/04/2021 4,450

Câu 4:

Dung dịch của chất X làm quỳ tím hóa đỏ, dung dịch của chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn dung dịch X của hai chất lại thì xuất hiện kết tủa. Vậy X và Y có thể lần lượt là

Xem đáp án » 08/04/2021 3,824

Câu 5:

Xét các phản ứng sau:

1 NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O    

2 AlCl3 + 3NaAlO2 + 6H2O → 4Al(OH)3 + 3NaCl

3 CH3NH2 + H2O ⇆  CH3NH3+ + OH-

4 C2H5ONa + H2O ⇆ C2H5OH + NaOH

Phản ứng nào là phản ứng axit - bazơ?

Xem đáp án » 08/04/2021 3,109

Câu 6:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào thuộc loại phản ứng axit – bazơ theo Bron-stest?

1. H+ + OH- H2O  

2. 3H+ + Al(OH)3 Al3+  + 3H2O

3. Ba2+ + SO42- BaSO4

4. SO3 + 2OH- SO42- + H2O

Xem đáp án » 08/04/2021 1,574

Bình luận


Bình luận