Câu hỏi:

09/04/2021 2,584

Hoà tan 100 gam P2O5 vào m gam dung dịch H3PO4 48% ta được dung dịch H3PO4 60%. Giá trị của m là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương trình phản ứng:

P2O5  +   3H2O   →   2H3PO4

142             →             196  gam

100             →               x   gam

 x=100.196142=138 gam

Coi P2O5 là dung dịch H3PO4 có nồng độ phần trăm là : C% =138100 .100% = 138%

Gọi m1, m2 lần lượt là khối lượng của P2Ovà dung dịch H3PO4 48%.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khối lượng dung dịch KOH 8% cần lấy cho tác dụng với 47 gam K2O để thu được dung dịch KOH 21% là

Xem đáp án » 09/04/2021 1,566

Câu 2:

Cho m gam P2O5 tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (không chứa H3PO4), cô cạn dung dịch X thu được 193m/71 gam chất rắn khan. Nếu cho X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

Xem đáp án » 09/04/2021 931

Câu 3:

Cho sơ đồ sau:

P+Ca,t0X+H2O khí Y+O2,t0H3PO4+Ca(OH)2 M

Vậy X, Y, M tương ứng là

Xem đáp án » 09/04/2021 400

Câu 4:

Cho m gam P2O5 tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 0,3M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 1,55m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với:

Xem đáp án » 09/04/2021 275

Câu 5:

Cho m gam P2O5 vào 700 ml dung dịch KOH 1M, sau khi kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu được (3m + 5,4) gam chất rắn. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 09/04/2021 251

Câu 6:

Để trung hoà hoàn toàn dung dịch thu được khi thuỷ phân 4,5375 gam một photpho trihalogenua cần dùng 55 ml dung dịch NaOH 3M. Biết rằng phản ứng thuỷ phân tạo ra hai axit, trong đó có axit H3PO3 là axit hai nấc. Công thức của photpho trihalogenua đó là

Xem đáp án » 09/04/2021 164

Bình luận


Bình luận