Câu hỏi:

13/04/2021 2,322

Cho ba dung dịch có cùng giá trị pH, các dung dịch được sắp xếp theo thứ tự nồng độ mol tăng dần là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

pH bằng nhau => nồng độ mol ion OH- trong các dung dịch bằng nhau

Phương trình phân li:

Ba(OH)2 →  2OH-

NaOH → OH-

NH3 +H2O ⇆ NH4+  + OH-

Mà [OH-] bằng nhau => [Ba(OH)2] < [NaOH] < [NH3 ]

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 và HCl có pH = 1, để thu được dung dịch có pH = 2 là

Xem đáp án » 13/04/2021 1,937

Câu 2:

pH của dung dịch H2SO4 0,0005 M và pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M (α = 4,25%) lần lượt là

Xem đáp án » 13/04/2021 1,659

Câu 3:

Có V1 ml HCl (pH = 2). Cần thêm V2 ml H2O để được dung dịch HCl mới có pH = 3. Quan hệ V1 và V2 là :

Xem đáp án » 13/04/2021 621

Câu 4:

Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. pH của dung dịch thu được là:

Xem đáp án » 13/04/2021 463

Câu 5:

Có 4 dung dịch có nồng độ bằng nhau : HCl ( pH = a) ; H2SO4 (pH = b) ; NH4Cl (pH = c); NaOH ( pH = d). Kết quả nào sau đây đúng :

Xem đáp án » 13/04/2021 377

Câu 6:

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M đ­ược 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là:

Xem đáp án » 13/04/2021 308

Bình luận


Bình luận