Câu hỏi:

14/04/2021 293

Cho các cặp ion sau trong dung dịch : (1); H+ và HCO3-, (2); AlO2- và OH-, (3) Mg2+ và OH-, (4): Ca2+ + HCO3-, (5). OH- và Zn2+, (6), K+ + NO3-, (7): Na+ và HS-; (8). H+ + AlO2-. Những cặp ion nào phản ứng được với nhau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Lưu ý phải nắm được kiều kiện để phản ứng xảy ra.

(1). H+ + HCO3- → CO­2 ­+ H2O.                             

(3). Mg2+ + 2OH→ Mg(OH)2 

(5). 2OH- + Zn2+ → Zn(OH)2                               

(8). H++ AlO2- +H2O →Al(OH)3

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch ?

Xem đáp án » 17/04/2021 5,815

Câu 2:

Phản ứng nào sau đây là không là phản ứng trao đổi trong dung dịch?

Xem đáp án » 17/04/2021 4,625

Câu 3:

Trường hợp nào sau đây các ion không cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án » 17/04/2021 4,141

Câu 4:

Dung dịch Y chứa 0,02 mol Mg2+; 0,03 mol Na+; 0,03 mol Cl- và y mol SO42-. Giá trị của y là

Xem đáp án » 17/04/2021 3,157

Câu 5:

Dãy gồm các ion có thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch là

Xem đáp án » 14/04/2021 2,303

Câu 6:

Những ion nào sau đây cùng có mặt trong một dung dịch?

Xem đáp án » 14/04/2021 2,015

Câu 7:

Một dung dịch có 0,4 mol Na+, x mol Ca2+, 0,6 mol Cl-. Cô cạn dung dịch trên thì tổng khối lượng muối khan thu được bằng

Xem đáp án » 17/04/2021 1,282

Bình luận


Bình luận