Câu hỏi:

17/04/2021 130

Trong một dung dịch có thể cùng tồn tại các ion sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các ion có thể cùng tồn tại với nhau trong dung dịch thì không phản ứng với nhau

B sai vì:  NH4+ + OH- → NH3 + H2O

C sai vì:  3Fe2+ + NO3- + 4H+ → 3Fe3+ + NO + 2H2O

D sai vì Ba2+ + SO42- → BaSO4

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch ?

Xem đáp án » 17/04/2021 5,824

Câu 2:

Phản ứng nào sau đây là không là phản ứng trao đổi trong dung dịch?

Xem đáp án » 17/04/2021 4,632

Câu 3:

Trường hợp nào sau đây các ion không cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án » 17/04/2021 4,147

Câu 4:

Dung dịch Y chứa 0,02 mol Mg2+; 0,03 mol Na+; 0,03 mol Cl- và y mol SO42-. Giá trị của y là

Xem đáp án » 17/04/2021 3,158

Câu 5:

Dãy gồm các ion có thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch là

Xem đáp án » 14/04/2021 2,304

Câu 6:

Những ion nào sau đây cùng có mặt trong một dung dịch?

Xem đáp án » 14/04/2021 2,017

Câu 7:

Một dung dịch có 0,4 mol Na+, x mol Ca2+, 0,6 mol Cl-. Cô cạn dung dịch trên thì tổng khối lượng muối khan thu được bằng

Xem đáp án » 17/04/2021 1,282

Bình luận


Bình luận