Câu hỏi:

07/11/2019 899

X là một hợp chất hữu cơ có dạng: (H2N)xCnHm(COOH)y. Biết rằng 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng tối đa với 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 38,2 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là

Trả lời:

Đáp án B

Định hướng tư duy giải

Dễ thấy x = 2

H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH;                H2N-CH2-CH(NH2)-CH2-COOH;

(H2N)2-CH2-CH2-CH2-COOH;                     H2N-CH2-CH(CH2NH2)-COOH;

(H2N)2-CH2-CH(CH3)-COOH;                     H2N-CH2-C(CH3)(NH2)-COOH;

CH3-CH(NH2)-CH(NH2)-COOH;                CH3-C(NH2)2-CH2COOH;

CH3-CH2-C(NH2)2-COOH.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

X có công thức phân tử C3H12O3N2. X tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng nhẹ) hoặc HCl đều có khí thoát ra. Lấy 18,6 gam X tác dụng hoàn toàn với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 09/11/2019 7,276

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 19,32 gam hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở, hơn kém nhau hai nguyên tử cacbon, đều được tạo từ Gly và Ala (MX <MY) cần dùng 0,855 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 42,76 gam. Phần trăm khối của X trong E gần nhất?

Xem đáp án » 09/11/2019 1,627

Câu 3:

Trung hòa 6,75 gam amin no, đơn chức, mạch hở X bng lượng dư dung dịch HCl. Sau phn ứng xy ra hoàn toàn thu được 12,225 gam muối. Số đồng phân cấu tạo ca X là:

Xem đáp án » 09/11/2019 1,122

Câu 4:

Hỗn hợp X gồm các aminoaxit no, mạch hở (trong phân tử chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2) có tỉ lệ mol nO : nN = 2 : 1. Để tác dụng vừa đủ với 35,85 gam hỗn hợp X cần 300 ml dung dịch HCl 1,5M. Đốt cháy hoàn toàn 11,95 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 9,24 lít khí O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

 

Xem đáp án » 09/11/2019 981

Câu 5:

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,96 lít khí CO2, 1,12 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

 

Xem đáp án » 09/11/2019 782

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »