205 Câu trắc nghiệm Amin, Amino axit, Protein có lời giải (P1)

  • 6270 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Benzyl amin có công thức phân tử là

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận