205 Câu trắc nghiệm Amin, Amino axit, Protein có lời giải (P5)

  • 2618 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

 

 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là

 

Xem đáp án

Đáp án B

Định hướng tư duy giải

Ta có:

 

Để xác định nhanh số đồng phân cần nhớ quy tắc 1 – 2 – 4 – 8

Với -CH3, -C2H5 có 1 đồng phân.

Với –C3H7 có 2 đồng phân.

Với –C4H9 có 4 đồng phân.

Với –C5H11 có 8 đồng phân.

+ Với C4H9NH2 có 4 đồng phân.

+ Với C3H7NHCH3 có 2 đồng phân.

+ Với C2H5NHC2H5 có 1 đồng phân.

+ Với (CH3)3NC2H5 có 1 đồng phân.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận