205 Câu trắc nghiệm Amin, Amino axit, Protein có lời giải (P2)

  • 3026 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Số lượng đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là :

Xem đáp án

Đáp án D

Định hướng tư duy giải

Định hướng tư duy giải

+) amin bậc 1 : CH3CH2CH2NH2 ; (CH3)2CHNH2

+) amin bậc 2 : CH3CH2NHCH3

+) amin bậc 3 : (CH3)3N

Có 4 đồng phân


Câu 4:

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hin tưng

T

Quỳ tím

Quỳ tím chuyn màu xanh

Y

Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng

Kết tủa Ag trng sáng

X, Y

Cu(OH)2

Dung dịch xanh lam

Z

Nước brom

Kết tủa trng

X, Y, Z, T ln lượt là:

Xem đáp án

Đáp án A

Định hướng tư duy giải

Nhìn thấy T làm quỳ hóa xanh nên ta loại ngay C và D

Y có tráng bạc nên loại B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận