205 Câu trắc nghiệm Amin, Amino axit, Protein có lời giải (P6)

  • 2659 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho chất hữu cơ sau: H2N-CH2-CO-NH-C2H4-CO-NH-CH(NH2)CH2-CO-NH-CH(CH2)2(COOH)-CO-NH-CH2-CH(COOH)-CH3. Chất hữu cơ trên có mấy liên kết peptit

 

Xem đáp án

Đáp án A.

Định hướng tư duy giải

Muốn có liên kết peptit thì nhóm – CO – NH – phải được tạo ra từ các đơn vị α – aminoaxit. Với chất trên không có liên kết peptit vì (các chất bôi đỏ không là α – aminoaxit)


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án B.


Câu 4:

Thí nghiệm nào sau đây xẩy ra phản ứng oxi hóa khử?

 

Xem đáp án

Đáp án B.


Câu 5:

Trong các công thức sau:  C5H10N2O3, C8H14N2O4, C8H16N­2O3, C6H13N3O3, C4H8N2O3, C7H12N2O5 và C8H16N3O3. Số công thức không thể là đipeptit mạch hở là bao nhiêu? (Biết rằng trong peptit không chứa nhóm chức nào khác ngoài liên kết peptit –CONH–, nhóm –NH2 và –COOH).

Xem đáp án

Đáp án D.

Định hướng tư duy giải

Chú ý 1: Số O trong phân tử đipeptit phải là số lẻ →C8H14N2O4 (không là đipeptit)

Chú ý 2: Ta có thể dồn đipeptit về dạng CnH2nN2O3; NH và COO như vậy thấy ngay

Với C5H10N2O3, C8H16N­2O3 và C4H8N2O3 là đipeptit.

Với C6H13N3O3 = C6H12N2O3 + NH  → làđipeptit.

Với C7H12N2O5 = C6H12N2O3 + COO → làđipeptit.

Với C8H16N3O3 không thỏa mãn 2 điều chú ý trên → Không làđipeptit


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận