205 Câu trắc nghiệm Amin, Amino axit, Protein có lời giải (P4)

  • 2617 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Amin nào sau đây là amin bậc hai?

A. propan-1-amin.                           

B. propan-2-amin.        

C. phenylamin.                       

D. đimetylamin.

Xem đáp án

Đáp án D

Định hướng tư duy giải

+ propan-1-amin là C3H7NH2.

+ propan-2-amin là CH3CH(NH2)CH3.

+ phenylamin là C6H5NH2.

+ đimetylamin là CH3NHCH3


Câu 3:

Alanin là một α amino - axit có phân tử khối bằng 89. Công thức của alanin là

A. H2N-CH2-COOH.                        

B. H2N-CH2-CH2-COOH.

C. H2N-CH(CH3)-COOH.                

D. CH2=CHCOONH4.

Xem đáp án

Đáp án C

Định hướng tư duy giải

Cần nhớ

+ Gly là C2H5NO2                    + Ala là C3H7NO2

+ Val là C5H11NO2                            + Glu là C5H9NO4

+ Lys là C6H14N2O2


Câu 4:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

A. Glyxin.            B. Alanin.             C. Anilin.             D. Metylamin.

Xem đáp án

Đáp án D

Định hướng tư duy giải

+ Với các aminoaxit

Nếu số nhóm NH2 bằng số nhóm COOH thì không đổi màu quỳ tím.

Nếu số nhóm NH2 > số nhóm COOH → quỳ hóa xanh (lys)

Nếu số nhóm NH2 < số nhóm COOH → quỳ hóa đỏ (Glu)

+ Anilin có tính bazơ rất yếu không làm đổi màu quỳ tím.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận