Câu hỏi:

07/05/2021 79

Este X có chứa vòng benzen có công thức phân tử là C8H8O2. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Trả lời:

Đáp án B

k = 2.8+2-82 = 5 => trong X chứa 5 (π + vòng)

Trong đó, X chứa 1 liên kết π trong gốc este; 3 liên kết π + 1 vòng của vòng benzen

=> không còn liên kết π trong gốc hiđrocacbon

=> Các công thức thỏa mãn là: HCOOC6H4CH3 (3 vị trí o, m, p); HCOOCH2C6H5; CH3COOC6H5; C6H5COOCH3.

=> Có 6 CT

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy chuyển hoá CH415000CXH2OYH2ZO2TC2H2M.

Công thức cấu tạo của M là

Xem đáp án » 07/05/2021 148

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X đơn chức thấy thể tích CO2 thu được bằng thể tích của O2 cần dùng và gấp 1,5 lần thể tích hơi nước (ở cùng đk nhiệt độ, áp suất). Biết X tham gia phản ứng tráng gương. CTCT của X là:

Xem đáp án » 07/05/2021 127

Câu 3:

Các chất sau chất nào là este:

(1) CH3CHO

(2) CH3CH2OH

(3) CH3COOCH3

(4) CH3COOH

(5) CH3COOCH=CH2 

(6) C6H5-COOCH3

(7) CH3OOCC2H5

Xem đáp án » 07/05/2021 116

Câu 4:

Khi làm bay hơi 8,14 gam một este đơn chức X thu được một thể tích đúng bằng 3,52 gam O2 đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 07/05/2021 103

Câu 5:

Số đồng phân este của chất có CTPT C4H6O2 là:

Xem đáp án » 07/05/2021 101

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp hai este đồng phân, thu được 6,72 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam H2O. CTPT của hai este là

Xem đáp án » 07/05/2021 101

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »