Câu hỏi:

08/05/2021 31

Cho công thức hóa học của các chất:

(1) C3H5(OCOC4H9)3,

(2) (C17H31COO)3C3H5,

(3) C3H5(OOCC17H35)3,   

(4) C3H5(COOC17H33)3.

Công thức của lipit là?

Trả lời:

Đáp án B

(4) là este đơn chức tạo từ C3H5(COO)3 C17H33(OH) => Không là lipit loại C và D

(1) là este đơn chức tạo từ C4H9COOH => không phải axit béo => Không là lipit loại A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai:

Xem đáp án » 08/05/2021 381

Câu 2:

Từ glixerol và các axit: axit panmitic, axit stearic, axit oleic, axit fomic có thể tạo ra tối đa bao nhiêu chất béo chứa các gốc axit khác nhau là

Xem đáp án » 08/05/2021 185

Câu 3:

Trong các chất sau chất tác dụng với NaOH sinh ra ancol là

Xem đáp án » 08/05/2021 76

Câu 4:

Cho tripanmitin lần lượt tác dụng với Na, H2 (Ni, t0), dung dịch NaOH (t0), Cu(OH)2. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là:

Xem đáp án » 08/05/2021 72

Câu 5:

Tính lượng tristerin cần để điều chế 36.8 kg glixerol (H = 50%)?

Xem đáp án » 08/05/2021 69

Câu 6:

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 08/05/2021 61

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »