Câu hỏi:

08/05/2021 87

Tính lượng tristerin cần để điều chế 36.8 kg glixerol (H = 50%)?

Trả lời:

Đáp án C

nglixerol = neste = 36,892 = 0,4 kmol

=> Khối lượng este theo lí thuyết: m = 0,4. 890 = 356 kg

=> Khối lượng este thực tế cần dùng là: 356. 10050 = 712 kg

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai:

Xem đáp án » 08/05/2021 687

Câu 2:

Từ glixerol và các axit: axit panmitic, axit stearic, axit oleic, axit fomic có thể tạo ra tối đa bao nhiêu chất béo chứa các gốc axit khác nhau là

Xem đáp án » 08/05/2021 580

Câu 3:

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 08/05/2021 120

Câu 4:

Trong các chất sau chất tác dụng với NaOH sinh ra ancol là

Xem đáp án » 08/05/2021 119

Câu 5:

Từ glixerol và 2 axit béo có thể tạo ra tối đa x chất béo. x là:

Xem đáp án » 08/05/2021 111

Câu 6:

Cho m gam tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, có xúc tác H2SO4 thu được 4,6 gam glixerol. Giá trị của m là

Xem đáp án » 08/05/2021 97

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »