Câu hỏi:

10/05/2021 171

Cho sơ đồ phản ứng:

A2, A3, A5  không phải chất nào dưới đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp C2H6, C3H4, C3H8, C4H10 thu được 35,2 gam CO2 và 21,6 gam H2O. Giá trị của m là

Xem đáp án » 10/05/2021 15,031

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn một ankin X ở thể khí thu được H2OCO2 có tổng khối lượng là 23 gam. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, được 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 10/05/2021 2,435

Câu 3:

Cho các phương trình hóa học

(1) CH3  C  CH + H2OHg2+,t°   CH3CH2CHO(spc)

(2) CH3  C  CH + AgNO3 + NH3t°  CH3  C  CAg + NH4NO3

(3) CH3  C  CH + 2H2Ni,t°  CH3CH2CH3

(4) 3CH3  C  CHxt,t°,p    

Các phương trình hóa học viết sai là

Xem đáp án » 10/05/2021 2,371

Câu 4:

X có công thức phân tử là C5H8. Biết rằng X thỏa mãn các điều kiện sau

- Làm mất màu dung dịch Br2

- Cộng H2 theo tỷ lệ 1:2

- Cộng H2O (xúc tác) tạo xeton

- Tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3

Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 10/05/2021 693

Câu 5:

Ankin X có mạch cacbon phân nhánh. Trong phân tử X, % khối lượng cacbon gấp 7,2 lần % khối lượng của hiđro. X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Xem đáp án » 10/05/2021 494

Câu 6:

Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa

Xem đáp án » 10/05/2021 438

Câu 7:

Cho sơ đồ điều chế C2H2: (biết A, B, R, X, Y, Z là các chất vô cơ)

(1) CaCO3t°A + B

(2) A + Rt°X + Y

(3) X + H2O  C2H2 + Z

Tên gọi của X là

Xem đáp án » 10/05/2021 293

Bình luận


Bình luận