Câu hỏi:

13/05/2021 284

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

2 anken + H2O → 2 sản phẩm => mỗi anken tạo 1 sản phẩm

Vì H2O là tác nhân bất đối xứng => cả 2 anken đều đối xứng

A đúng vì CH2=CH2 và CH3-CH=CH-CH3 đều đối xứng

B sai vì but-1-en: CH2=CH-CH2-CH3 bất đối xứng

C sai vì propen: CH2=CHCH3 bất đối xứng

D sai vì but-1-en CH3CH2CH=CH2 và 2-metylpropen: đều bất đối xứng

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

A xt, t0 toluen + 4H2 . Vậy A là

Xem đáp án » 13/05/2021 3,804

Câu 2:

Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?

Xem đáp án » 13/05/2021 1,620

Câu 3:

Ứng dụng nào benzen không

Xem đáp án » 13/05/2021 500

Câu 4:

Để phân biệt được các chất hex-1-in, toluen, benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

Xem đáp án » 13/05/2021 471

Câu 5:

Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

Xem đáp án » 13/05/2021 291

Câu 6:

Cho các chất sau: CH2=CHCH2CH2CH=CH2; CH2=CHCH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2; CH2=CHCH2CH=CH2; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2CH3; CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; CH3CH=CHCH3

Số chất có đồng phân hình học là:

Xem đáp án » 13/05/2021 244

Bình luận


Bình luận