Câu hỏi:

13/05/2021 496

Ứng dụng nào benzen không

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ứng dụng không phải của benzen là : dùng trực tiếp làm dược phẩm

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

A xt, t0 toluen + 4H2 . Vậy A là

Xem đáp án » 13/05/2021 3,766

Câu 2:

Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?

Xem đáp án » 13/05/2021 1,611

Câu 3:

Để phân biệt được các chất hex-1-in, toluen, benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

Xem đáp án » 13/05/2021 457

Câu 4:

Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

Xem đáp án » 13/05/2021 289

Câu 5:

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là:

Xem đáp án » 13/05/2021 277

Câu 6:

Cho các chất sau: CH2=CHCH2CH2CH=CH2; CH2=CHCH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2; CH2=CHCH2CH=CH2; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2CH3; CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; CH3CH=CHCH3

Số chất có đồng phân hình học là:

Xem đáp án » 13/05/2021 242

Bình luận


Bình luận