Câu hỏi:

27/05/2021 221

Theo mẫu nguyên tử Bo, electron trong nguyên tử hidro chuyển đọng trên các quỹ đạo dừng có bán kính rn=n2r0 (nN*,r0 là bán kính Bo). Tỉ số giữa tốc độ góc của electron khi nó chuyển động trên quỹ đạo O và quỹ đạo M là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quang phổ hidro, bước sóng dài nhất của dãy Laiman là 0,1216μm, bước sóng nhắn nhất của dãy Banme là 0,3650μm. Bước sóng nhắn nhất của bức xạ mà hidro có thể phát ra:

Xem đáp án » 27/05/2021 1,121

Câu 2:

Bước sóng của hai vạch Hα,Hβ trong dãy Banme là λ1=656nm và λ2=486nm. Bước sóng của vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Pasen:

Xem đáp án » 27/05/2021 763

Câu 3:

Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất và thứ hai của dãy Banme là 0,656μm và 0,486μm. Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Pasen là:

Xem đáp án » 27/05/2021 391

Câu 4:

Khối khí hidro có các nguyên tử đang ở trạng thái kích thích nhất thì khối khí nhận thêm năng lượng và chuyển lên trạng thái kích thích mới. Biết rằng ở trạng thái kích thích mới, electron chuyển động trên quỹ đạo có bán kính gấp 49 lần bán kính Bo thứ nhất. Số các bức xạ có tần số khác nhau tối đa mà khối khí hidro có thể phát ra là:

Xem đáp án » 27/05/2021 315

Câu 5:

Hai vạch đầu tiên của dãy Laiman trong quang phổ hidro có tần số f21 và f31. Từ hai tần số đó người ta tính được tần số đầu tiên  trong dãy Banme là:

Xem đáp án » 27/05/2021 312

Câu 6:

Trong nguyên tử hidro các mức năng lượng được mô tả theo công thức E=An2, trong đó A là hằng số dương. Khi nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản thì bị kích thích bởi điện trường mạnh và làm cho nguyên tử có thể phát ra tối đa 15 bức xạ. Hỏi trong các bức xạ mà nguyên tử hidro có thể phát ra trong trường hợp này thì tỉ số về bước sóng giữa bức xạ dài nhất và bức xạ nhắn nhất là bao nhiêu?

Xem đáp án » 27/05/2021 259

Câu 7:

Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo, trong các quỹ đạo dừng của electron có hai quỹ đạo có bán kính rm và rn. Biết rmrn=36r0, trong đó r0 là bán kính Bo. Giá trị rm gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 27/05/2021 251

Bình luận


Bình luận