Câu hỏi:

14/11/2019 3,551

Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 0,2M với 100 ml dung dịch HCl 0,1M được dung dịch X. pH của dung dịch X là

Trả lời:

Chọn đáp án A

Phản ứng: KOH + HCl → KCl + H2O

Có nKOH = 0,02 mol; nHCl = 0,01 mol

⇒ sau phản ứng thu được 200 ml dung dịch X gồm 0,01 mol KCl

và 0,01 mol KOH → dung dịch X có môi trường bazơ.

pH = 14 + log([OH]) = 14 + log(0,01 ÷ 0,2) = 12,7 → chọn đáp án A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

Xem đáp án » 14/11/2019 19,793

Câu 2:

Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 14/11/2019 12,872

Câu 3:

Trộn 50 ml dung dịch HCl 0.12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M thu dược dung dịch X. pH dung dịch X là?

Xem đáp án » 14/11/2019 2,998

Câu 4:

Cho 3,36 lít CO2 ở đktc vào 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và BaOH2 0,5M. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là:

Xem đáp án » 14/11/2019 2,927

Câu 5:

Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là

Xem đáp án » 14/11/2019 2,398

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »