220 Bài tập Kim loại Kiềm, Kiềm thổ, Nhôm cơ bản, nâng cao (Phần 1)

  • 1986 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho phản ứng oxi hóa – khử giữa Al và HNO3 tạo sản phẩm khử duy nhất là N2O. Tỉ lệ số phân tử HNO3 tạo muối với số phân từ HNO3 đóng vai trò oxi hóa là?

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có PTPƯ:

8Al +30HNO3  → 8Al(NO3)3 +3N2O + 15H2O

Số phân tử HNO3 môi trường là 8x3=24

Sô phân tử HNO3 oxi hóa là 6

 →Tỉ lệ 4:1


Câu 2:

Trộn 50 ml dung dịch HCl 0.12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M thu dược dung dịch X. pH dung dịch X là?

Xem đáp án

Đáp án là B

nHCl=0,006 mol, nNaOH=0,005 mol

thực hiện phản ứng trung hòa HCl dư 0,001 mol

Vdd=0,1(l)

→CM=0.01 →pH=-log(0,01)=2


Câu 3:

Trường hợp nào sau đày không xảy ra phàn ứng khi trộn các dung dịch với nhau?

Xem đáp án

Đáp án D

A.   AgNO3  + HCl  AgCl   + HNO3

B.   3NaOH + FeCl3  Fe(OH)3  +   3NaCl

C.   Ca(OH)2  + 2NH4Cl  CaCl2  +   2NH3 + 2H2O

D.   NaNO3 + K2SO4   không phản ứng


Câu 5:

Cho dung dịch BaHCO32 lần lượt vào các dung dịch NaHCO3, CaOH2,H2SO4,

CaNO32,NaHCO3,CH2CO3,CH3COOH Số trường hợp có xảy ra phản ứng là?

Xem đáp án

Đáp án B

Ba(HCO3)2   + 2NaHSO BaSO4  + Na2SO4+  2CO2 + 2H2O

Ba(HCO3­­)2+ Ca(OH)2BaCO3 + CaCO3  + H2O

Ba(HCO3­­)2+ H2SO4 BaSO4 + 2CO2+ 2H2O

Ba(HCO3­­)2+ Ca(NO3)2KHÔNG PHẢN ỨNG

Ba(HCO3­­)2+ NaHCO3  KHÔNG PHẢN ỨNG

Ba(HCO3­­)2+ Na2CO3  BaCO +   2NaHCO3

Ba(HCO3­­)2+ 2CH3COOH Ba(CH3COO)2 + 2CO2 + 2H2O


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận