220 Bài tập Kim loại Kiềm, Kiềm thổ, Nhôm cơ bản, nâng cao (Phần 2)

  • 2228 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Chất X tác dụng với dung dịch HCl tạo khí. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

• các chất BaCl2 và AlCl3 không tác dụng với dung dịch HCl.

• Phản ứng: Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + H2O.

chất X là Ca(HCO3)2 thỏa mãn. Chọn A.


Câu 5:

Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo ra chất khí?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

K2SO4 và Ca(NO3)2 không phản ứng với HCl.

• Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2+ H2O.

• Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O.

thỏa mãn tọa khí là trường hợp đáp án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận