220 Bài tập Kim loại Kiềm, Kiềm thổ, Nhôm cơ bản, nâng cao (Phần 4)

  • 2000 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Để trung hòa 100ml dung dịch HCl 0,1 M cần 50 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là

Xem đáp án

Đáp án C

H+ + OH → H2O || Trung hòa nOH = nH+ = 0,01 mol.

 x = 0,01 ÷ 0,05 = 0,2M


Câu 2:

Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với H2O ở điều kiện thường?

Xem đáp án

Đáp án A

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 chọn A.

B, C và D không tác dụng với H2O ở cả nhiệt độ cao.


Câu 3:

Cho muối ăn (NaCl) tác dụng với chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa?

Xem đáp án

Đáp án B

A, C và D không phản ứng  chọn B.

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl↓.


Câu 4:

Cho phản ứng: Al+HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

Trong phương trình phản ứng trên, khi hệ số của Al là 8 thì hệ số của HNO3

Xem đáp án

Đáp án B

► Ta có quá trình cho - nhận e:

8 × || Al → Al3+ + 3e

3 × || 2N+5 + 8e → 2N+4 (N2O)

điền hệ số vào phương trình, chú ý không điền vào HNO3

(vì N+5 ngoài vai trò oxi hóa còn giữ lại làm môi trường NO3):

● 8Al + HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + H2O.

Bảo toàn nguyên tố Nitơ hệ số của HNO3 là 30.

Bảo toàn nguyên tố Hidro hệ số của H2O là 15.

|| 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O


Câu 5:

Đốt cháy 12 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí O2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí O2 đã phản ứng là

Xem đáp án

Đáp án A

12(g) Kim loại + ?O2  16(g) Oxit.

Bảo toàn khối lượng: mO2 = 4(g) nO2 = 0,125 mol.

|| VO2 = 0,125 × 22,4 = 2,8 lít


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận