220 Bài tập Kim loại Kiềm, Kiềm thổ, Nhôm cơ bản, nâng cao (Phần 6)

  • 2231 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Hấp thụ hoàn toàn 7,84 lít CO(đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Khối lượng muối thu được là:

Xem đáp án

Đáp án A

nCO = 0,35 mol; nCa(OH) = 0,2 mol nOH = 0,2 × 2 = 0,4 mol 

nOH : nCO = 1,14 sinh ra 2 muối nHO = nCO² = nOH - nCO = 0,05 mol 

BTKL || m muối = 0,35 × 44 + 0,2 × 74 – 0,05 × 18 = 29,3(g)


Câu 5:

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol NaOH và y mol NaAlO2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Tổng (x + y) có giá trị là

Xem đáp án

Đáp án C

Từ đồ thị dễ dàng thấy được nNaOH = x = 0,6 mol.

Tại thời điểm nHCl = 0,8 mol ta thấy nAl(OH)3 = 0,2 mol.

Ta có nAlO2 chưa tạo kết tủa1,6-0,84=0,2 

∑nAlO2 = 0,2 + 0,2 = y = 0,4 mol.

nNaAlO2 = 0,4 mol x + y = 1 mol


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận