220 Bài tập Kim loại Kiềm, Kiềm thổ, Nhôm cơ bản, nâng cao (Phần 3)

  • 2229 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong bình kín (không có không khí) chứa 65,76 gam hỗn hợp A gồm Al, Al2O3, Fe3O4 và FeCO3. Nung bình ở nhiệt độ cao đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thoát ra khỏi bình được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 24,0 gam kết tủa. Hỗn hợp rắn B còn lại trong bình được chia làm 2 phần bằng nhau

+ Phần 1 cho vào dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 0,06 mol khí H2. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch sau phản ứng thu được 21,84 gam kết tủa.

+ Phần 2 tác dụng hết với dung dịch chứa H2SO4 và 0,23 mol HNO3 thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat của kim loại có khối lượng 93,36 gam và hỗn hợp khí gồm a mol NO và b mol N2O. Tỉ lệ a:b là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

nCO2 = 0,24 mol. Bảo toàn khối lượng: mB = 65,76 - 0,24 × 44 = 55,2(g).

► Xét 1 phần mB = 27,6(g). Có H2 Al dư B gồm Al dư, Al2O3 và Fe.

nAl = 0,06 ÷ 1,5 = 0,04 mol || nAl(OH)3 = 0,28 mol nAl2O3 = 0,12 mol.

mB nFe = 0,255 mol nSO42– = (93,36 - 0,28 × 27 - 0,255 × 56) ÷ 96 = 0,745 mol.

nH2SO4 = 0,745 mol ∑nH+ = 0,745 × 2 + 0,23 = 1,72 mol.

● ∑nH+ = 4nNO + 10nN2O + 2nO 4a + 10b = 1. Bảo toàn nguyên tố Nitơ:

a + 2b = 0,23 mol || giải hệ có: a = 0,15 mol; b = 0,04 mol.

a : b = 3,75 chọn A.


Câu 2:

Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1 M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ X mol/l. Giá trị của X là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Trung hòa: H+ + OH → H2O || nOH = nH+ = 0,002 mol 

x = 0,002 ÷ 0,01 = 0,2M chọn A.


Câu 3:

Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

nMg = 0,09 mol; nNO = 0,04 mol || Mg là kim loại hoạt động mạnh chú ý có muối amoni!

Bảo toàn electron: 2nMg = 3nNO + 8nNH4NO3 nNH4NO3 = 0,0075 mol.

► Muối gồm 0,09 mol Mg(NO3)2 và 0,0075 mol NH4NO3 mmuối khan = 13,92(g) chọn B.


Câu 4:

Hòa tan m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của hỗn hợp khí X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

MX = 18×2 = 36 mX = 8,64 gam.

Lập hệ pt có: nN2O = nN2 = 0,12 mol.

Đặt nAl = x mol Bảo toàn e có: 3nAl = 8nNH4NO3 + 10nN2 + 8nN2O

mMuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3 = 213x + 80×(0,375x – 0,27) = 243x – 21,6.

+ Vì mMuối = 8mAl 243x – 21,6 = 8×27x x = 0,8 mol

m = 27×0,8 = 21,6 gam Chọn D


Câu 5:

Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Nhỏ từ từ 0,03 mol HCl vào 0,02 mol Na2CO3 và 0,02 mol NaHCO3 thì trước tiên có phản ứng:

 (1)

(2)

Từ (1) suy ra: .

Từ (2) suy ra sau phản ứng (2) HCO-3 dư, H+ hết nên


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận