Câu hỏi:

16/08/2021 294

Ý không đúng về nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách giải: sgk 12 trang 17

- Nguyên nhân tan rã chế độ XHCN ở Liên Xô trước hết là do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí  cùng với cơ chế tập chung quan liêu bao cấp..

- Hai là không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến

- Ba là khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm trên nhiều mặt ,làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng

- Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước

CHỌN –D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phong trào cách mạng Việt Nam năm 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng tháng Tám năm 1945?

Xem đáp án » 16/08/2021 20,079

Câu 2:

Nhận định nào dưới đây về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là đúng?

Xem đáp án » 16/08/2021 13,332

Câu 3:

Biến đổi nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị trên thế giới?

Xem đáp án » 16/08/2021 11,136

Câu 4:

Sự xuất hiện của hai xu hướng bạo động và cải cách  ở Việt Nam đầu thế kỷ XX chứng tỏ các sĩ phu tiến bộ

Xem đáp án » 16/08/2021 6,846

Câu 5:

Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến con đường hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc?

Xem đáp án » 16/08/2021 5,262

Câu 6:

Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là?

Xem đáp án » 16/08/2021 2,745

Câu 7:

Điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975 là?

Xem đáp án » 16/08/2021 1,026

Bình luận


Bình luận