Câu hỏi:

16/08/2021 423

Bốn “con rồng” kinh tế của châu Á gồm:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cách giải: sgk 12 trang 20,29

- Bốn con rồng kinh tế châu Á ( Hàn quốc , Hồng Kông, Đài loan , Xingapo

CHỌN-D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phong trào cách mạng Việt Nam năm 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng tháng Tám năm 1945?

Xem đáp án » 16/08/2021 20,185

Câu 2:

Nhận định nào dưới đây về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là đúng?

Xem đáp án » 16/08/2021 13,405

Câu 3:

Biến đổi nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị trên thế giới?

Xem đáp án » 16/08/2021 11,226

Câu 4:

Sự xuất hiện của hai xu hướng bạo động và cải cách  ở Việt Nam đầu thế kỷ XX chứng tỏ các sĩ phu tiến bộ

Xem đáp án » 16/08/2021 6,926

Câu 5:

Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đến con đường hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc?

Xem đáp án » 16/08/2021 5,287

Câu 6:

Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là?

Xem đáp án » 16/08/2021 2,765

Câu 7:

Điểm chung của các chiến lược chiến tranh do Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975 là?

Xem đáp án » 16/08/2021 1,032

Bình luận


Bình luận