Câu hỏi:

25/11/2019 2,176

Hỗn hợp X gồm ba este đều no, mạch hở và có tỉ lệ mol là 7 : 5 : 3, trong mỗi phân tử este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun 34,4 gam X với 260 gam dung dịch NaOH 8% vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm các ancol và 37,6 gam hỗn hợp Z gồm các muối của các axit đơn chức. Hóa hơi hoàn toàn Y thì thể tích hơi chiếm 6,72 lít (đktc). Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong Z là:

Trả lời:

Đáp án B

Đun 34,4 gam X với 0,52 mol NaOH thu được hỗn hợp ancol Y và 37,6 gam các muối của axit đơn chức

Ta có : nY=0,3 mol vậy trong Y có ancol đa chức

Ta có :  nY=nX=0,3 mol nên số mol các este lần lượt là 0,14 ; 0,1 ; 0,06 mol

Ta thấy : 0,52=0,14+0,1.2+0,06.3

Nên Y gồm 0,14 mol ancol đơn chức, 0,1 mol ancol 2 chức và 0,06 mol ancol 3 chức

BTKL :  mY=34,4+0,52.40-37,6 =17,6 (g)

Ancol đơn chức bé nhất là CH3OH, 2 chức bé nhất là C2H6O2 và 3 chức bé nhất là C3H8O3.

=> 0,14.32 + 0,1.62 + 0,06.92 =16,2

Nhận thấy : 17,6-16,214=0,1

do vậy Y gồm 0,14 mol CH3OH, 0,1 mol C3H8O2 và 0,06 mol C3H8O3.

Ta có :   M¯Z=72,3....

nên trong Z có HCOONa, các muối còn lại thì bé nhất có thể là CH3COONa

Dựa vào cách giả sử muối còn lại là CH3COONa  

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất hữu cơ E (C, H, O) đơn chức, có tỉ lệ mC : m= 3 : 2. Đốt cháy hết E thu được nCO2 : nH2O = 4 : 3. Thủy phân 4,3 gam E trong môi trường kiềm, thu được muối của axit hữu cơ X và 2,9 gam một ancol Y. Nhận xét sai là :

Xem đáp án » 25/11/2019 4,460

Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn chất béo X sau phản ứng thu được axit oleic và axit linoleic. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 76,32 gam oxi thu được 75,24 gam CO2. Mặt khác m gam X tác dụng vừa đủ với V ml Br2 1M. Tìm V

Xem đáp án » 25/11/2019 4,428

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 25/11/2019 3,617

Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn 1 mol tristearin trong môi trường axit, thu được:

Xem đáp án » 25/11/2019 2,876

Câu 5:

Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H6O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxylic ZY không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường; khi đun Y với H2SO4 đặc ở 170oC không tạo ra anken. Nhận xét nào sau đây đúng

Xem đáp án » 25/11/2019 2,004

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »