190 câu trắc nghiệm Este, Lipit cơ bản, nâng cao có lời giải chi tiết (P3)

  • 2328 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn x mol chất béo X, thu được y mol CO2 và z mol H2O. Mặt khác x mol X tác dụng với dung dịch chứa tối đa 5x mol Br2Biểu thức liên hệ giữa x, y, z là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

Ta có X tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1:5 nên nó có 5 liên kết C=C

=> k=5+3 =8

=> y- z =7x => y= 7x + z


Câu 3:

Hỗn hợp X gồm ba este đều no, mạch hở và có tỉ lệ mol là 7 : 5 : 3, trong mỗi phân tử este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun 34,4 gam X với 260 gam dung dịch NaOH 8% vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm các ancol và 37,6 gam hỗn hợp Z gồm các muối của các axit đơn chức. Hóa hơi hoàn toàn Y thì thể tích hơi chiếm 6,72 lít (đktc). Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong Z là:

Xem đáp án

Đáp án B

Đun 34,4 gam X với 0,52 mol NaOH thu được hỗn hợp ancol Y và 37,6 gam các muối của axit đơn chức

Ta có : nY=0,3 mol vậy trong Y có ancol đa chức

Ta có :  nY=nX=0,3 mol nên số mol các este lần lượt là 0,14 ; 0,1 ; 0,06 mol

Ta thấy : 0,52=0,14+0,1.2+0,06.3

Nên Y gồm 0,14 mol ancol đơn chức, 0,1 mol ancol 2 chức và 0,06 mol ancol 3 chức

BTKL :  mY=34,4+0,52.40-37,6 =17,6 (g)

Ancol đơn chức bé nhất là CH3OH, 2 chức bé nhất là C2H6O2 và 3 chức bé nhất là C3H8O3.

=> 0,14.32 + 0,1.62 + 0,06.92 =16,2

Nhận thấy : 17,6-16,214=0,1

do vậy Y gồm 0,14 mol CH3OH, 0,1 mol C3H8O2 và 0,06 mol C3H8O3.

Ta có :   M¯Z=72,3....

nên trong Z có HCOONa, các muối còn lại thì bé nhất có thể là CH3COONa

Dựa vào cách giả sử muối còn lại là CH3COONa  


Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn 1 mol tristearin trong môi trường axit, thu được:

Xem đáp án

Đáp án C

Tristearin: (C17H35COO)3C3H5 → thủy phân trong môi trường axit cho 1 mol glixerol và 3 mol axit stearic C17H35COOH


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận