190 câu trắc nghiệm Este, Lipit cơ bản, nâng cao có lời giải chi tiết (P5)

  • 1976 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Lấy m gam metylfomat (dư) thủy phân trong dung dịch chứa NaOH thu được 0,32 gam ancol. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Có 

=> m = 0,7 g

Ngoài ra có thể chọn được ngay m = 0,7 do lượng este dư mà đáp án chỉ chọn một nên giá trị của m phải lớn nhất trong các đáp án.


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,106 mol O2, sinh ra 0,798 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Cho 24,64 gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

BTNT Ontriglixerit=2.0,798 +0,7 -2.1,1066=0,014 mol 

=> Độ bội liên kết của chất béo:

 

BTKL:

=13,32(g) 

12,32 g triglixerit tương ứng với 0,014 mol

=> 24,64g triglixerit tương ứng với 0,028 mol


Câu 3:

Cho sơ đồ sau (các phản ứng đều có điều kiện và xúc tác thích hợp):

(X)C5H8O4 +2NaOH 2X1+X2 

X2 +O2 Cu, toX3 

2X2 +2Cu(OH)2 Phức chất  màu xanh + H2O.

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

X2: HOCH2CH(OH)CH3 X1: HCOONa       X3: CH3COCHO

A đúng. X là este 2 chức, có chức -CHO nên có khả năng làm mất màu nước brom.

B đúng.

C đúng.

D sai. X3 là hợp chất tạp chức.


Câu 4:

Hỗn hợp E chứa ba este mạch hở (không chứa chức khác). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng vừa đủ 1,165 mol O2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng E trên bằng NaOH thu được hỗn hợp các muối và ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối thu được 11,66 gam Na2CO3 thu được 0,31 mol CO2, còn nếu đốt cháy hoàn toàn lượng ancol thu được thì cần vừa đủ 0,785 mol O2 thu được 0,71 mol H2O. Giá trị m là?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Đốt muối cần số mol O2 =1,165 - 0,785 = 0,38 mol

·

nO (muối) =2.0,22 =0,44 mol 

BTNTnH2O  =0,44 + 2.0,38 -3.0,11-2.0,31=0,25mol 

 

BTNT OnCO2 trong ancol  =0,22 + 2.0,785 -0,712=0,54 mol 

=12.(0,11+0,31+0,54) + 1.(2.0,25+2.0,71-0,22) +16.0,44 =20,26 gam 


Câu 5:

Hỗn hợp E chứa hai este đồng phân, đơn chức và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn a mol E thu được 8a mol CO2 và 4a mol H2O. Mặt khác, thủy phân hết 3,4 gam E cần vừa đủ dung dịch chứa 0,04 mol KOH, thu được dung dịch X chứa 3 chất hữu cơ. Cho các phát biểu liên quan tới bài toán như sau:

(a). Công thức phân tử của E là C8H8O2.

(b). Khối lượng muối có trong X là 5,37 gam.

(c). Tổn tại 6 (cặp este trong E) thỏa mãn bài toán.

(d). Khối lượng muối của axit cacboxilic (RCOOK) trong X là 2,24 gam.

Tổng số phát biểu chính xác là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

 

=> CTPT của E là C8H8O2 => (a) đúng.

· 0,025 mol E + vừa đủ 0,04 mol KOH → 3 chất hữu cơ

=> E có chứa 1 este của phenol

· Các CTCT thỏa mãn:

Este của phenol: CH3COOC6H5, HCOOC6H4CH3 (o, p, m)

Este của ancol: HCOOCH2C6H5

=> Có 3 este thỏa mãn: HCOOCH2C6H5 và HCOOC6H4CH3 (o, p, m) => (c) sai.

· Đặt số mol este của phenol là a, số mol este của ancol là b

 

mmuối =68.0,025 +130.0,015=3,65 gam  (b) sai


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận